Vi skal bidra til løsninger som reduserer vårt klimaavtrykk og øker kunnskapen innen ny grønn teknologi og bærekraftige løsninger. Vi er stolte av å levere førsteklasses produkter som bidrar til å forhindre farlige situasjoner, som oljesøl og kollisjoner mellom fartøy. Våre produkter har ingen farlige stoffer som påvirker miljøet, og krever heller ingen lisenser fra myndighetene.

Vårt arbeid skal utføres med respekt for mennesker, natur og miljø, og vi trekker spesielt frem følgende mål fra FNs mål for bærekraftig utvikling:

3. God helse og livskvalitet

3. God helse og livskvalitet

Vi skal fremme trivsel gjennom treningstiltak, riktige arbeidsstillinger og sunn ernæring i alle våre bedrifter og bygninger. Ved å tillate ansatte å jobbe utover pensjonsalderen hvis de ønsker det, diskriminerer vi ikke noen form for rase, alder eller kjønn.

4. God utdanning

4. God utdanning

Vi griper Seabrokers Group sine muligheter for etterutdanning og gjennomfører egne kurs fra tid til annen.

5. Likestilling mellom kjønnene

5. Likestilling mellom kjønnene

Vi behandler alle med samme respekt og gir alle våre ansatte samme mulighet – uansett kjønn.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi sikrer økonomisk vekst og kontinuerlig utvikling hvert år ved å rekruttere nye ansatte, fremme produktivitet gjennom teamarbeid og ved å jobbe på tvers av segmenter.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og utvikling av bærekraftig infrastruktur er en del av vårt daglige arbeid.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi har strenge reguleringer av matsvinn, og vi begrenser bruken av engangs- og plastemballasje.

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi vil gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

13. Stoppe klimaendringene

13. Stoppe klimaendringene

Vi er i teten av innovativ teknologiutvikling og iverksetter tiltak der det er nødvendig. Handlinger inkluderer offshore bærekraft, bygninger med lav påvirkning, offshore vindtrening, smart mobilitet, re-fundamentering av eldre bygninger, elektrifiserte havner og nullutslipp fra våre bygninger.

14. Livet i havet

14. Livet i havet

Vi vil bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Samfunnsansvar
En ansvarlig samfunnsaktør

Med fokus på mennesker, arbeidsmiljø og samfunn.

Bærekraftsmål
Med tanke på fremtiden

I Seabrokers Sea Surveillance utfører vi arbeidet vårt med tanke på klima og miljø.

Helse, miljø & sikkerhet
HMS sitter i ryggraden vår

Alle som jobber for Seabrokers er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

Sertifiseringer
Kvalitet i alle ledd

Seabrokers Sea Surveillance er sertifisert etter ISO 9001:2015.