Jetpeling

Jetpeling er en fleksibel teknikk hvor løsningen tilpasses hvert enkelt prosjekt. Enkelt sagt handler jetpeling om å lage geobetong, hvor vi blander sement og vann med lokal jord ved høytrykksfluidinjeksjon. Produktet er en betong med stedlige masser som tilslag.

Vi har erfaring fra mange typer prosjekt, hvor jetpeling har vist seg å være riktig løsning. Metoden er svært fleksibel og gir en rekke muligheter innen:

 • Grunn- og skråningsstabilisering
 • Refundamentering – både utvendig og inne i bygg og trange kjellere
 • Grunnvannskontroll/vanntetning
 • Forstøtnings- og gravitasjonsmur
 • Kvikkleirestabilisering
 • Setningsreduksjon
 • Fundamentering
 • Erosjonssikring
 • Løsmassestabilisering for tunnelarbeider

Vi disponerer en stor maskinpark med erfarne og kompetente folk. Sammen kan vi være med å finne riktig løsning til ditt prosjekt.

Retningsstyrt boring

Noen boringer setter ekstra høye krav til presisjon. Vi utfører ulike typer kompliserte boringer til ulike formål. Dette kan være vertikale, horisontale eller skrå-boringer, lange eller korte boringer, med eller uten foringsrør.

Med vårt system kan vi hele veien spore bore-traséen og korrigere for eventuelle avvik. På denne måten kan vi utføre jobben med meget høy presisjon.

For avanserte og krevende boringer har vi flere metoder å velge mellom. Riktig løsning vil avhenge av lokale forhold og må tilpasses hvert enkelt prosjekt.

Injeksjon

Vi utfører ulike typer injeksjon både i løsmasser og fjell avhengig av hva som kreves av prosjektet:

 • Injeksjonsskjermer
 • Injeksjon for tunnelarbeider
 • Injeksjon for damarbeider
 • Plastisk injeksjon
 • Kjemisk injeksjon
 • Vanntetting
 • Rehabilitering
 • Stabilisering

Vi kan også utføre detaljerte vanntapsmålinger for å skaffe informasjon om bergets evne til å ta opp fluider.

Borede peler / Sekantpeler

Her snakker vi om borede betongpeler uten massefortrengning. Disse har normalt en diameter mellom 750 og 1500 mm (eller større) og kalles ofte sekantpeler når de settes som en sammenhengende pelevegg.

Dette utføres gjerne med overlappende borede peler, hvor annenhver pel er armert og senteravstand er omtrent 0,7–0,9 ganger pelediameter. Alternativt kan de også settes som tangentpeler eller i kombinasjon med jetpeler.

De kan også dimensjoneres til å ta opp vertikale laster. Under utførelsen blir det først boret ned et midlertidig foringsrør. Deretter blir massene inni fjernet med grabb, åger eller et annet spesialverktøy.

I det tomme føringsrøret blir det gjerne plassert et armeringsbur før alt støpes igjen med betong, typisk som undervannsstøp. Under utstøpingen blir foringsrøret gradvis trukket opp og betongen herder i bakken.

Anvendelse

Jetpeler

Andre teknikker

Våre Maskiner

Våre referanser

Referanse
Livsvitenskapsbygget

Samlokalisering av Universitetet i Oslo og Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus for å styrke tverrfaglig samarbeid og forskning innen livsvitenskap og skape nye grensesprengende løsninger og arbeidsplasser.

Referanse
Stavanger Universitetssjukehus

I forbindelse med byggingen av nye Stavanger Universitetssjukehus er det ventet at trafikkmengden rundt vil øke betraktelig. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak for å ivareta god flyt for både bil- og G/S-trafikk.

Referanse
Tjernsrud

Formål: Bærum kommune etablerer ny overvannledning gjennom området på Jar. Området er kjent for sensitiv kvikkleire.

Referanse
Bussveien, Stasjonsveien – Gauselvågen (Jåttåvågen)

Formål Den nye Bussveien mellom Stavanger og Sandnes fører med seg en rekke større utbygginger. På Hinna blir det anlagt flere nye vegtraseer og kulverter

Referanse
Badeparken, Drøbak

Ærverdige Drøbak Varmbad ble bygd i 1902 helt nede i sjøkanten i Drøbak sentrum.

Referanse
UDK03, Drammen stasjon

UDK03-prosjektet inngår i forbedringen og utvidelsen av Drammen stasjon hvor både plattformer og jernbanespor skal legges om.